Innovations- och utvecklingsstipendier bra hjälp i starten

Sök Stockholms och Skapas stipendier och bli framgångsrik företagare.
Här kan du läsa om hur och varför du bör söka Stockholms Innovationsstipendium och Skapas stipendier och därmed få en god start till att bli framgångsrik företagare. Innovationer är grunden för utveckling. Innovationer och utveckling bör och skall därför höra till ett företags kärnverksamheter. Vi har funnit att Stockholms Innovationsstipendium och SKAPAs stipendier passar vår stiftelses verksamhet och inriktning mycket väl. Vad vi försöker klargöra i nedanstående text skall emellertid betraktas som allmängiltigt men där vi valt SKAPA som ett gott exempel på vad vi försöker åstadkomma. Hur viktigt det ofta är med olika personliga egenskaper, krav på kompetens och hur du stegvis kan nå dessa, allmänna råd samt olika synpunkter och hänvisningar för att bli framgångsrik. God läsning!

I vår story så är designbyråerna i communityn hjältarna i vår framgång. En av våra kunder sa att det är som att ha en privat PT och det stämmer. Du behöver en strateg vid din sida som coachar dig. Det är de som läser av designtrenderna på din marknad (vi finns i flera länder) och skapar din helt unika sida med dig i förarsätet.

Endast 2 – 4 av 100 idéer/uppfinningar förverkligas!?!?
Vad säger oss detta miserabla resultat? Och kan vi med SKAPA göra något åt det? Det indikerar väl helt klart att det råder ingen brist på idéer men däremot stor brist på entreprenöriell kompetens. Slutsats: Mindre fokus på själva produkten/tjänsten och betydligt mer på nödvändig kompetens inom entreprenörskap som därigenom får berättigad uppmärksamhet samt och inte minst inom försäljning och marknadsföring som är centralt inom all affärsverksamhet. Kompetens i försäljning och entreprenörskap är knappast något man uteslutande kan läsa sig till. Utan här är det träning och praktik l lämpliga eller eget företag som slutgiltigt gäller. Praktik i lämpliga företag är utan tvekan den bästa utbildning som står till buds samtidigt som man får betalt. Helt suveränt! Entreprenörer och innovatörer gärna i en och samma person är en gedigen och framgångsrik kombination. Kreativitet och affärsmässighet likaså. Egenskaper som driv, nyfikenhet, förändringsbenägen, affärsförståelse och slutledningsförmåga samt dessutom och inte minst god hälsa och harmoniskt familjeliv är utomordentligt viktiga. Det viktigaste för att lyckas är inte alltid själva idén utan att skaffa erfarenhet av att driva företag.

Vad säger de verkligt kompetenta med lång praktisk erfarenhet?
Rune Andersson är rak på sak och menar att utan entreprenörskap inga innovativa bolag. Kaj Mickos framför i vår video att nära nog alla kan presentera en idé men i de allra flesta fallen ligger svårigheten i att fullfölja insteget på marknaden. Att flera kompetenser ofta krävs för den uppgiften. Per Hedberg på Sting menar att 10 år som VD lärt honom att det är främst personens kompetens och inställning som avgör om projektet lyckas eller ej. Percy Barnevik sa nyligen i en Tv-intervju att det är genomförandeprocessen som är krävande och avgörande. Detta sagt av en VD med tillgång på all möjlig kompetens. Bill Gates uttalade nyligen att även den bästa affärsidén misslyckas om inte rätt personer leder och deltar i förverkligandet av den. Gunilla von Platen som deltog i Draknästet säger bl.a. att entreprenörerna är en av de mest trovärdiga krafterna för att skapa sysselsättning. Nicklas Zennström menar att du skall vara naiv optimist. Att Sverige är ett av världens bästa länder för företagande och att vi borde uppmuntra våra ungdomar att testa på entreprenörskapet. Själv är jag inte sen med att instämma i ovanstående uttalanden.

Vad blir då de slutgiltiga slutsatserna?
Först och främst att en idé eller uppfinning är en sak. Att förverkliga dessa i ett framgångsrikt företag en helt annan. Vi bör akta oss från att förmedla en underskattning av komplexiteten i att driva ett eget företag. Härav följer att vi bör undvika att locka fel personer att bli företagare med falska förhoppningar. Framgångsrikt entreprenörskap kräver att vara väl förberedd och verkligt bra på det man själv kan och sedan ha förmågan att hitta andra som är bäst på det övriga. Framtidens entreprenörer skapar nya framgångsrika företag och behövs i alla typer av verksamheter. Förmågan till förnyelse och ständigt tänka innovativt till förbättringar är avgörande framgångsfaktorer. Innovation skall därför omfatta alla delar av ett företag och inte enbart utveckling. Innovativt tänkande skapar nya sätt att arbeta på samt förbättringar på alla områden som leder till effektiviseringar och ökad konkurenskraft. Att noga följa med i digitaliseringens snabba tillväxt kommer dessutom att bli viktigt. Miljömässig hållbarhet, etiska aspekter, jämlikhet, mångfald är andra framgångsfaktorer.

Oavsett olika jurymedlemmars kompetens och det faktum att det knappast finns någon jury som kan skilja de ”dåliga” idéerna från de ”bra” får vi aldrig glömma att marknaden är den slutgiltige domaren. Att det i de flesta om inte alla tävlingar är resultatet som bestämmer vinnarna. Att all verksamhet måste kunna uppvisa resultat och det säkerställer vi bäst genom att ställa krav på kompetens för genomförandeprocessen. Ett bra genomförande är 90 % av framgången samt 5 % analys och 5 % magkänsla står för resten sagt av Percy Barnevik och många andra. Att visa resultat är dessutom ett absolut måste för att vi skall kunna bevara trovärdigheten för SKAPA och kunna hävda dess existens som ett av de mest prestigefyllda priserna. Alltså mera fokus på kompetens snarare än på produkten/tjänsten. Visst skulle det vara trevligt att få ansökningar som Spotify, Skype, Wrapp, Post-it, etc. Men det bör nog stanna vid en dröm. EN BÄRANDE och innovativ AFFÄRSIDÈ parad med passion för uppgiften och en vision och en stark drivkraft för att nå målet räcker långt som start och pilotprojekt. Utgångspunkten skall dock, som alltid, vara att idén fyller och tillfredsställer ett verkligt behov på allra bästa sätt och att den ligger rätt i tiden. Den som har lyckats en gång har ännu bättre förutsättningar nästa gång. Men utan lämplig entreprenöriell kompetens och inte minst kunskap i försäljning skapas sällan framgångsrika företag.

Jag sympatiserar starkt med följande två personer.
1. Egenföretagaren och nyligen utnämnda VDn för Ung Företagsamhet Cecilia Nykvist som säger: När man en gång blivit entreprenör så ser man möjligheter överallt.
2. Professorn Josh Lerner som vann Global Award for entrepreneurship Research 2010 och som helt ödmjukt uttalar: Bästa entreprenörsskolan är ändå att vara entreprenör på riktigt.

Undersökningar visar att 40 – 60 % av Sveriges vuxna befolkning gärna skulle vilja bli egna företagare och de menar likt Nicklas Z. att vårt land är bra för företagande. Att vara företagare dessutom ger status och stärker självkänslan. Intresset saknas alltså inte. Trots detta fullföljer endast 2 % sin dröm. Tänk tanken att minst kunna dubbla det till 4 %. SKAPA passar enligt min mening mycket väl för att höja modet och inspirationen hos alla dessa intresserade till ett första försök. Den som vågar har chansen att lyckas. Underskatta inte dig själv. Mycket sker av ren slump eller tur. Men i avsaknad av dessa turliga händelser kan det vara en bra idé att testa den idén som kräver minst resurser så snabbt det går på en presumtiv kund eller marknad. Visst, det är inget fel att sikta mot stjärnorna. Men om du skulle känna dig något osäker på alla kompetenser som ofta krävs kan det vara klokt att ta några ”mellansteg” på vägen dit. Ett alternativ kan vara att försöka förvärva något lämpligt företag och använda det som en plattform för att utveckla dina egna idéer i, samtidigt som du vinner värdefulla erfarenheter i företagandets konst. Har man lyckats en gång är chansen att lyckas nästa gång betydligt större. Studier har visat att 95 % av ett företags kreativa potential ligger i de små detaljerna och besluten och endast 5 % utgöres av stora innovationer. Idéerna skall förädlas under resans gång. Ingvar Kamprad samt bröderna Lindblad som startade en verkstad och den verkstaden heter idag Autoliv får tjäna som mina exempel i detta sammanhang. Kanske följande målsättning skulle kunna passa in i våra satsningar på SKAPA:

Vi vill med SKAPA aktivt medverka till start av och utvecklandet av lovande innovationer och därmed möjligheter att skapa många framgångsrika företag i vårt land.

Ovanstående kan kanske sammanfattas och bäst tydliggöras med hjälp av nedanstående tabell över olika faktorers avgörande på det slutgiltiga resultatet. Den ger en klar och koncis bild förutom behovet av kapital vilka kompetenser och förmågor som är mest avgörande. Visst, de utgör mina bästa gissningar men bör nog i de övervägande delen av fallen kunna betraktas som väl verklighetsförankrade.

Bärande och innovativa idéer/uppfinningar 1-10%

Entreprenöriell kompetens 30%

Förmåga att sälja och marknadsföra 30%

Förmåga att kunna driva eget företag ca 35%

En ansökan av ett utvecklings- och innovationsstipendium bör enligt min mening ge grundläggande information på ovanstående frågeställningar. Genom att klargöra dessa för resultatet i de flesta fallen helt avgörande kraven borde vi kunna påräkna betydligt ökat antal av förverkligade idéer i framgångsrika företag. Vi har samtidigt också uppträtt med ansvar och utan att förleda någon till överdrivna förhoppningar samt inte minst ökat förtroendet för SKAPA-konceptet.

För att sedan få flera företag att växa sig stora i vårt land, krävs ändrad inställning till beskattningen i expansionsfasen parat med förmånliga finansieringsmöjligheter från stiftelser/staten för att klara likviditeten och kontrollen över företaget. I den fas där företagen växer och anställer mer personal, skapas stora värden för samhället och ger exportinkomster. När entreprenörer ser att deras produkt/tjänst fungerar, behöver de växla upp snabbt. Då behövs mycket kapital – och idag mycket snabbare än tidigare. Vi måste få regeringen att inse att här är det inte enbart pengar och tillväxt som riskeras. Att entreprenören tar en stor personlig risk är uppenbart. Men han eller hon kan aldrig lyckas utan att omge sig med engagerade och begåvade medarbetare, som även de riskerar sin tid – och i värsta fall sin karriär – för en idé de tror på. Vi måste erkänna att vi verkligen behöver entreprenörerna och se till att de stannar och verkar i vårt land. Det behövs en bättre balans mellan risk och belöning.

Stockholm den 20 februari 2015
Agne Johansson.